w hotel 婚攝加冰20131020-48

『婚攝』婚禮紀錄 Wang Young & Sofi

宴會廳:W Hotel

Photographer: 婚攝加冰 Chiabin Chen

器材:Nikon

20131020-55

 

w hotel 婚攝加冰20131019-1

 

w hotel 婚攝加冰20131019-2

 

w hotel 婚攝加冰20131019-3

 

w hotel 婚攝加冰20131019-4

 

w hotel 婚攝加冰20131019-5

 

w hotel 婚攝加冰20131019-6

 

w hotel 婚攝加冰20131019-7

 

w hotel 婚攝加冰20131019-8

 

w hotel 婚攝加冰20131019-10

 

w hotel 婚攝加冰20131019-11

 

w hotel 婚攝加冰20131019-12

 

w hotel 婚攝加冰20131019-14

 

w hotel 婚攝加冰20131019-13  

 

w hotel 婚攝加冰20131019-15

 

w hotel 婚攝加冰20131019-16

 

w hotel 婚攝加冰20131019-17

 

w hotel 婚攝加冰20131019-18

 

w hotel 婚攝加冰20131019-19

 

w hotel 婚攝加冰20131019-20

 

w hotel 婚攝加冰20131019-21

 

w hotel 婚攝加冰20131019-22

 

w hotel 婚攝加冰20131019-23

 

w hotel 婚攝加冰20131019-24

 

20131019-25

 

w hotel 婚攝加冰20131019-26

 

20131019-27

 

w hotel 婚攝加冰20131019-28

 

w hotel 婚攝加冰20131019-29

 

w hotel 婚攝加冰20131019-30

 

w hotel 婚攝加冰20131019-31

 

w hotel 婚攝加冰20131019-32

 

w hotel 婚攝加冰20131019-33

 

w hotel 婚攝加冰20131019-34

 

w hotel 婚攝加冰20131019-35    

 

w hotel 婚攝加冰20131019-36

 

w hotel 婚攝加冰20131019-37

 

w hotel 婚攝加冰20131019-38

 

w hotel 婚攝加冰20131019-39

 

w hotel 婚攝加冰20131019-40

 

w hotel 婚攝加冰20131020-41

 

w hotel 婚攝加冰20131020-42

 

w hotel 婚攝加冰20131020-43

 

w hotel 婚攝加冰20131020-44

 

w hotel 婚攝加冰20131020-45

 

w hotel 婚攝加冰20131020-46

 

w hotel 婚攝加冰20131020-47

 

w

 

w hotel 婚攝加冰20131020-49

 

w hotel 婚攝加冰20131020-50

 

w hotel 婚攝加冰20131020-51

 

w hotel 婚攝加冰20131020-52

 

w hotel 婚攝加冰20131020-53

 

w hotel 婚攝加冰20131020-54

 

w hotel 婚攝加冰20131020-55

 

w hotel 婚攝加冰20131020-56  

 

 

w hotel 婚攝加冰20131020-57

 

w hotel 婚攝加冰20131020-58

 

w hotel 婚攝加冰20131020-59

 

w hotel 婚攝加冰20131020-60

 

 w hotel 婚攝加冰20131020-61   

 

w hotel 婚攝加冰20131020-62

 

w hotel 婚攝加冰20131020-63

 

w hotel 婚攝加冰20131020-64

 

w hotel 婚攝加冰20131020-65

 

w hotel 婚攝加冰20131020-66

 

w hotel 婚攝加冰20131020-67

 

w hotel 婚攝加冰20131020-68

 

20131020-69

 

20131020-70

 

w hotel 婚攝加冰20131020-71

 

w hotel 婚攝加冰20131020-72

 

w hotel 婚攝加冰20131020-73

 

w hotel 婚攝加冰20131020-74

 

w hotel 婚攝加冰20131020-75

 

w hotel 婚攝加冰20131020-76

 

w hotel 婚攝加冰20131020-77

 

w hotel 婚攝加冰20131020-78  

 

婚攝加冰。婚禮紀綠預約。洽詢 ← 請點我

全站熱搜

婚攝加冰 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()